ANBLICK Ausgabe 10/2017 - page 3

3
AN
BLICK
editorial
Das Magazin für Ansbach
und Umgebung
Würzburger Straße 44
91522 Ansbach
Telefon 0981 9778464-0
E-Mail:
AN
BLICK
Liebe Leeserschaffd,
kummer’s glaam? Hobb I Ihna doch erschd an scheena
Summer gwinschd, un edzerla is der scho widder rum
ums Egg … obber nidd fier’s Reddla, mei Summer kummd
abbl erschd im Ogdober! Do baggd des Reddla neemli ihr
Gerchla zsamm un hoggd si in an Fliecher nei, der wo´s in
a warms Land, massdns off der annern Seidn vo der Welld,
bringd, um si aa nu a weng zu erholn fier neie Schanddadn!
Wo? Leesn’S doch zum Beischbill unsern Reisedibb, do
woar des Reddla aa scho amol, un hadd a boar scheene
Bildli gmachd, damid aa Sie amol Lusd krieng, in (hoffend-
li nidd zu) kaldn Winder in wermere Gefillde zu geniessn.
Geniessn? Schmagghafde Rezebde hemmer a widder
gfunna, dee machen gwiess an warma Bauch, wenn’s
draussn schidd. Obber nu hemmer ja di Hoffnung off an
goldna Ogdober, gell!
Goldi? Bassd ja aa gans hervorrachend zu unserm scheena
Hoagserd-Deema. Neeber eddliche niddzlie Dibbs rund
ums Heirerdn kenner’S aa off di glanne Heiraderei
ins Anschbacher Bosdgebäude geh´ un sich vuur Ord
uuschaua, wos Ihna gfelld, un wos mer heidzudooch allers
fiern schennsdn Dooch im Leem brauchd … do wern’S
glodzn!
Un wos demmer nachm Heirerdn? Edz soong’S obber nidd
„di Fiess weh“, do wisserd I edz neemli aa nix dergeeng,
ausser es kummerd vom Greiz, do kemmer aa miedredn,
wos do helfm kennerd.
Gedd’s besser? Nacherdla gemmer off die Immodaache,
wall des Geld muss ja aa widder under di Leid, odder?
Un a Heisla kaafm is abbl nu besser, wia wemmer dauernd
im Keller Münzn rumschaufln muss, ner, wall do derfu
kunn des Greizweh fei aa kumma!
Geld? Lassn Ser si fei a weng a Kerwageld geem fier Ell-
berschdorf! Des is neemli fier ziemli lang die ledzde
Kerwa ieberhaubd! Doa dernoach kummd nix mehr –
ausser Weihnachdn!
Also, undernemmer’S nu a weng wos, suu lang des
Weeder nu bassn dud!
An sunnin Herbsd un vill Schbass bom Enddeggn,
winscht Ihna is
Zeichnung: Karin Hidalgo
Reddla
Kosdnlos
un
hindervorn
frenggisch :
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...68
Powered by FlippingBook